دستگاه چرخ آزمون اجباری رت - Activity Wheel For Rat And mice

Activity Wheel

دستگاه چرخ آزمون اجباری ، یک سیستم منعطف برای تحقیقات مختلف بروی عملکردهای حرکتی حیوانات آزمایشگاهی  ( رت یا موش سوری ) میباشد.  از این دستگاه میتوان در تحقیقاتی که انجام تمرینات ورزشی با حداقل استرس وارده بر حیوان مد نظر است ، استفاده کرد. چراکه برای وادار کردن حیوان به انجام تمرین دویدن ، هیچ گونه محرک غیر طبیعی مانند شوک اعمال نمیشود. و حیوان برای مقابله با عامل بر هم زدن تعادل ، ترجیح میدهد تا بدود.  هر چرخ بصورت جداگانه ، از دستگاه جدا میشود ، تا به راحتی موش در آن جایگذاری شود همچنین موجب میشود تا تمییز کردن آنها به سهولت انجام پذیرد.

دریافت کاتالوگ‌ها