رفتاری - پازل و جستجوی ویدئویی

واتر ميز

براي اندازه گيري ميزان يادگيري و حافظه فضايي حيوانات آزمايشگاهي علي الخصوص جوندگاني مانند موش سوري و رت معمولا از اين آزمون استفاده ميكنند. در اين آزمايش حيوان را داخل مخزن دايره اي شكل پر از آب مياندازند و حيوان بايد سكوي پنهان شده در زير سطح آب (كه معمولا فاصله اندكي با سطح آب دارد - حدود 2 سانتيمتر- ) را با شنا كردن پيدا كند.حال آنكه در اين آزمون شرايطي را بوجود مياورند كه حيوان كمترين استفاده را از سيستم بينايي خود براي شناسايي و يافتن سكو ، داشته باشد.

open field test
open field test

آزمون اوپن فیلد

آزمون اوپن فيلد معمولا براي مطالعات رفتاري ، نقص حركتي و اضطراب و افسردگي در حيوانات آزمايشگاهي مانند موش سوري و رت بكار ميرود . اين تست در مطالعه و ارزيابي اثرات داروهاي ضد اضطراب و افسردگي ، و عكس العمل اعضاي حركتي به موادي مانند مواد مخدر و همچنين واكنشهاي رفتاري ، بسيار مفيد و كارا است. اين ابزار از يك مربع خالي (و گاهي دايره خالي) و معمولا به رنگ روشن با ديواره هاي بلند (براي جلوگيري از فرار حيوان) تشكيل يافته است. معمولا حيوان را در مركز اين ابزار قرار ميدهند و رفتار حيوان را در يك بازه زماني ثبت ميكنند (بسته به پروتكل آزمون از 3 تا 15 دقيقه و حتي گاهي بيشتر). تا بعدا آنرا آناليز كنند.