آزمون اوپن فیلد

open field test
open field test

آزمون اوپن فيلد معمولا براي مطالعات رفتاري ، نقص حركتي و اضطراب و افسردگي در حيوانات آزمايشگاهي مانند موش سوري و رت بكار ميرود . اين تست در مطالعه و ارزيابي اثرات داروهاي ضد اضطراب و افسردگي ، و عكس العمل اعضاي حركتي به موادي مانند مواد مخدر و همچنين واكنشهاي رفتاري ، بسيار مفيد و كارا است. اين ابزار از يك مربع خالي (و گاهي دايره خالي) و معمولا به رنگ روشن با ديواره هاي بلند (براي جلوگيري از فرار حيوان) تشكيل يافته است. معمولا حيوان را در مركز اين ابزار قرار ميدهند و رفتار حيوان را در يك بازه زماني ثبت ميكنند (بسته به پروتكل آزمون از 3 تا 15 دقيقه و حتي گاهي بيشتر). تا بعدا آنرا آناليز كنند. كار اين دستگاه مطالعه ميزان مقابله حيوان بر ترس ذاتي خود براي كشف بيشتر دنياي جديدش است . زماني كه حيوان مضطرب است گرايش طبيعيش اينست كه كنار ديواره هاي بلند محيط باشد و از رفتن به مركز محيط و جستجو در آنجا خودداري ميكند و زماني كه اضطراب و افسردگيش از بين رود براي شناختن بيشتر دنياي پيرامون خود به هر طرف ار آن قدم ميگذارد . لذا در اين زمينه رفتارهاي مرتبط با اضطراب توسط درجه اجتناب حيوان از رفتن به مركز محيط بررسي و اندازه گيري ميشود .
جدول پارامترها: 
ارتفاع (سانتي متر)ابعاد (سانتيمتر)مدل
3060*60Rat
2045*45Mice

دریافت کاتالوگ‌ها