واتر ميز


براي اندازه گيري ميزان يادگيري و حافظه فضايي حيوانات آزمايشگاهي علي الخصوص جوندگاني مانند موش سوري و رت معمولا از اين آزمون استفاده ميكنند. در اين آزمايش حيوان را داخل مخزن دايره اي شكل پر از آب مياندازند و حيوان بايد سكوي پنهان شده در زير سطح آب (كه معمولا فاصله اندكي با سطح آب دارد - حدود 2 سانتيمتر- ) را با شنا كردن پيدا كند.حال آنكه در اين آزمون شرايطي را بوجود مياورند كه حيوان كمترين استفاده را از سيستم بينايي خود براي شناسايي و يافتن سكو ، داشته باشد. بطوريكه معمولا آزمايش در يك اتاق نيمه تاريك و در يك مخزن آب مشكي و با يك سكوي مشكي انجام ميشود نور كم و رنگ سياه سكو و مخزن باعث ميشود تا حيوان بطور مستقيم قادر به ديدن سكو نباشد و براي يافتن سكو بايد آنقدر شنا كند تا به آن برسد بديهي است در روزهاي اول تمرين ، حيوان قادر به يافتن سكو نخواهد بود و معمولا در كنار ديواره مخزن جهت يافتن راه فرار شنا ميكند پس از تكرار چندين آزمايش و نااميد شدن حيوان از وجود راه دررو در كنار مخزن ، كم كم حيوان در قطر مخزن شروع به شنا كردن ميكند تا اينكه به سكو رسيده و روي آن ميايستد در اين حال با نگاه كردن و بررسي اطراف خود محل اشياء ثابت و نسبت آنها به سكو را در حافظه خود ثبت ميكند . در روزهاي بعد خواهيم ديد كه حيوان كم كم محل سكو را ياد گرفته و به محض به آب افتادن و بررسي محيط اطراف خود بلافاصله به سمت سكو شنا كرده و روي آن قرار ميگيرد. دماي آب معمولا بايد مابين 22 الي 32 درجه سانتي گراد ، بسته به دماي محيط ، باشد. اين سيستم به همراه نرم افزار MazeRouter ارائه ميشود كه توانايي يافتن و رديابي حيوان شناگر در مخزن و آناليز مسير جابجايي و رفتار حيوان در طول مدت آزمايش را دارد.
جدول پارامترها: 
ابعاد سكوارتفاع سكوارتفاع آبارتفاع مخزن با پایهقطر مخزنمدل
8*828306590MICE
10*10384075100RAT1
10*10384075120RAT2
سانتيمترسانتيمترسانتيمترسانتيمترسانتيمتر

دریافت کاتالوگ‌ها