آزمون های درد

TailFlick-MazeROuter

دستگاه تیل فلیک - TialFlick Test

یکی از تجهیزات مربوط به تست درد در مدل حیوات آزمایشگاهی رت دستگاه تیل فلیک میباشد. در این ست آپ ، با اعمال محرک حرارتی (طیف نوری مادون قرمز کالیبره شده) به دم موش ، میتوان میزان تحریک پذیری دم موش را تحت اثر انواع داروها یا بیماریها ، به محرک درد زای اعمال شده ، مطالعه نمود.