رفتارهای شرطی

 conditioned place preference - cpp
conditioned place preference - cpp

CPP

اعتياد يكي از معضلات اجتماع ما است لذا مطالعه جهت درمان اعتياد بسيار حائز اهميت ميباشد. درمان اعتياد مراحل مختلف دارد - يك مرحله سم زدايي ميباشد كه توسط تكنيك Jumping مورد بررسي قرار ميگيرد . مرحله بعدي درمان جلوگيري از پاسخهاي شرطي شده در ارتباط با مواد مخدر ميباشد يعني تجويز داروهايي كه از پاسخهاي شرطي شده جلوگيري كند. در مورد سبب شناسي اعتياد مكانيزمهاي زيادي مطرح است كه هركدام به نوعي در وابستگي به مواد مخدر نقش دارد.