پلاس ميز مرتفع

elevated plus maze
Elevated Plus Maze

اين دستگاه بيشترين استفاده ، در بررسي اضطراب در بخش مطالعات رفتاري حيوانات آزمايشگاهي (مخصوصا جوندگاني چون موش سوري و رت) ، را به خود اختصاص داده است و از معتبرترين آزمونهاي اين حيطه بشمار ميرود . اين ابزار از چهار بازو بشكل + و يك چهار پايه تشكيل يافته است . دو بازوي روبروي هم با ديواره هاي بلند و انتهاي بسته ، دالان تاريكي را بوجود آورده است و دو بازوي ديگر بدون ديواره (و طبيعتا روشن ) ميباشد . معمولا اين دستگاه بصورت مرتفع (مثلا در 40 سانتيمتري يا 70 سانتيمتري سطح زمين) نصب ميشود . سطح اين بعلاوه بايد نورپردازي شود و شدت نور بسته به تعريف پروتكل محقق دارد ولي معمولا در قسمت وسط و بازوهاي باز حداقل بايد 100 لوكس نور داشته باشيم كه اين ميزان بطور طبيعي در بازوهاي بسته كمتر خواهد بود . اين شدت نور استرس حيوان را در ورود به بازوهاي باز بيشتر ميكند و حيوان در حالت طبيعي و زمانيكه دارويي (داروي ضد اضطراب و يا ضد افسردگي) مصرف نكرده باشد زمان بيشتري را داخل بازوهاي بسته صرف ميكند . يك دوربين در بالا و مركز بعلاوه تعبيه ميشود تا حركات موش را به كامپيوتر و نرم افزار MazeRouter انتقال دهد. انجام آزمون پلاس ميز : طبق يك پروتكل كه شامل زمان آزمون (نيز) است موش را در مركز اين بعلاوه قرار ميدهند و موش در طول مدت آزمون بطور آزادانه مابين بازوها حركت ميكند . نرم افزار MazeRouter حركات موش را ثبت و آناليز ميكند. تعداد و درصد ورودها به هر يك از بازوها و قسمت مركز و همچنين تعداد و درصد سرك كشيدنهاي حيوان از لبه هاي بازوي باز و در چهار گوشه مركز دستگاه و همچنين زمان سپري شده در هر بخش و نيز مسافت و سرعت پيموده شده در هر بخش مد نظر محقق است كه توسط نرم افزار MazeRouter-PlusMaze به دقت محاسبه شده و در بانك اطلاعاتي براي مطالعات بعدي و انجام فعاليت هاي آماري ، ذخيره ميشود. در جدول زير پارامترهايي كه اين نرم افزار براي سيستم پلاس ميز ثبت ميكند را مشاهده ميكنيد:
جدول پارامترها: 
ارتفاع ديواره ها عرض بازو طول بازوها ابعاد مربع وسطارتفاع از زمين
30104510*1070
205255*540
سانتيمترسانتيمترسانتيمترسانتيمترسانتيمتر
پارامترهايي كه نرم افزار MazeRouter براي سيستم پلاس ميز ثبت ميكند
رديفپارامترواحد
1زمان كل آزمونثانيه
2مسافت كل طي شدهسانتيمتر
3زمان طي شده در هر يك از چهار بازوثانيه
4درصد زمان طي شده در هر يك از چهار بازو نسبت به زمان كل آزمون%
5مسافت طي شده در هر يك از چهار بازوسانتيمتر
6درصد مسافت طي شده در هر يك از چهار بازو نسبت به مسافت كل%
7ميانگين سرعت حركت كلسانتيمتر بر ثانيه
8ميانگين سرعت حركت در هر بازوسانتيمتر بر ثانيه
9تعداد ورود به هر بازودفعه
10درصد ورود به هر بازو نسبت به جمع ورودها به چهار بازو%
11مدت زمان استراحت در هر بازوثانيه
12درصد زمان استراحت در هر بازو نسبت به زمان كل%
13درصد كل استراحت نسبت به زمان كل%
14تعداد سرك كشيدن موش از هر طرف لبه هاي بازوهاي بازدفعه
15تعداد سرك كشيدن هاي موش از چهار گوشه مربع وسطدفعه

دریافت کاتالوگ‌ها